Personlig assistans

Ett tryggt val av personlig assistans.

Personlig assistans ska vara som det låter, personlig. Vi vill att alla ska bestämma över sitt eget liv och göra precis vad man vill med sitt liv. Ingen annan ska bestämma åt dig och Du ska leva så självständigt som det är möjligt.

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som kan ges till någon som har ett omfattande hjälpbehov, till följd av sin funktionsnedsättning,. Personen har rätt att själv bestämma vem som ska utföra insatserna med utgångspunkt i dennes beslut om personlig assistans.

Personlig assistans regleras av lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Enligt LSS är målet för insatserna att främja människors jämlikhet i levnadsvillkor och deras fulla delaktighet i samhällslivet. Verksamheten ska grundas på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Med hjälp av insatserna enligt LSS ska man ges möjlighet att leva sitt liv som övriga människor i samhället.

Vem som har rätt till personlig assistans regleras av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som brukar förkortas LSS. För att bli beviljad personlig assistans måste du vara under 65 år och ha något av nedanstående

  1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. betydande eller bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

På TRF Assistans vet vi att regler och beslut kring personlig assistans är tidsskrävande och krångliga därför erbjuder vi kostnadsfri juridisk rådgivning.

De flesta som har valt TRF Assistans har gjort det på grund av tryggheten de får, genom att hela tiden ha en nära kontakt med sitt team och kunna kontakta oss när helst under dygnet. Tryggheten kommer även av den erfarenhet och kompetens personalen besitter.